Latvijas SPA&Wellness Federācija
RU  |  LV
Reģistrācija
Federācijas locekļi
Fiziskas personas
Juridiskas personas
    Kvalifikācijas celšanas programmas
Pasākumi
SPA Čempionāts 2014
SPA Konference 2013
  Rekomendēti pasākumi
  
 

Izraksts no Latvijas Valsts standarta LVS 450 no 31.07.2008:

SPA speciālista profesionālās kompetences atbilstību valsts noteiktajiem profesijas standartiem veic un apliecina Latvijas SPA&Wellness Federācijas atestācijas komisija nozares ekspertu un specializēto izglītības iestāžu pārstāvju sastāvā, sadarbībā ar specializēto mācību iestādi, ko apstiprina Federācijas valdes priekšsēdētāja rīkojums.

SPA speciālistu atestācijas /sertifikācijas mērķis ir patērētāju tiesību aizsardzība. Pēc veiksmīgas atestācijas eksāmena nokārtošanas, SPA meistaram tiek izsniegts SPA&Wellness Federācijas apstiprinātais, noteiktā parauga sertifikāts, kas apliecina  SPa industrijas speciālista profesionālo kompetenci un  kvalifikāciju.

SPA speciālistu atestācija/sertifikācija palīdzēs SPA uzņēmumu vadītājiem nodrošināt augstu klientu apkalpošanas līmeni, sekmēs Latvijas SPA industrijas atbilstību starptautiskajiem kvalitātes standartiem, veicinās patērētāju tiesību aizsardzību un saņemto pakalpojumu drošumu, atbilstoši LR  „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” prasībām.
 
(31.07.2008. Latvijas standarts № LVS 450 ir pieejams Latvijas Valsts Standartizācijas Aģentūrā vai mājas lapā: https://www.lvs.lv)

SPA meistaru sertifikācijas noteikumi Latvijas Republikā:

Latvijas SPA&Wellness Federācija ir oficiālā organizācija, kas veic SPA meistaru resertifikāciju Latvijas Republikā.

SPA meistariem  - skaistumkopšanas  speciālistiem ar valsts piešķirto 3. profesionālās kvalifikācijas līmeni – ir tiesības 1reizi 5 gadu laikā iziet atkārtoto sertifikāciju (resertifikāciju).

Resertifikācija  ir SPA meistara teorētisko un praktisko zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaude. Sertifikāts ir dokuments, kas apliecina darbadevējam SPA speciālista profesionālās meistarības, zināšanu un prasmju kvalitātes atbilstību  Latvijas un Eiropas standartiem.

Pēc sekmīgi nokārtotā  resertifikācijas eksāmena, SPA meistars saņem Latvijas SPA&Wellness Federācijas Sertifikātu, kas apliecina speciālista profesionālo sagatavotību un viņa tiesības strādāt SPA nozarē, sniegt SPA pakalpojumus, veikt SPA meistara privātpraksi.

Sertificētais SPA meistars ir fiziskā persona, kas ir sekmīgi nokārtojis kārtējo profesionālās atbilstības pārbaudi (atestāciju) un ir apliecinājis sevi kā  kompetents SPA nozares speciālists ar tiesībām strādāt SPA uzņēmumos, tūrisma un viesmīlības industrijā, sporta klubos, skaistumkopšanas iestādēs vai veikt individuālo komercdarbību SPA meistara profesijā.

SPA meistaru sertifikācijas kārtība Latvijas Republikā:

1. Pretendēt uz profesionālās atbilstības pārbaudi un iesniegt dokumentus ir tiesības speciālistam, kurš, atbilstoši Latvijas likumdošanas aktiem ir sekmīgi nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, ieguvis 3. profesionālās kvalifikācijas līmeni „SPA meistars” profesijā.
Atkārtotai sertifikācijai pretendents iesniedz  pēcdiploma apmācību apliecinājumus – ne mazāk kā 150 akadēmiskās stundas  5 gadu laikā pēc izglītības iegūšanas vai iepriekšējās atestācijas.

2. Sertifikācijas eksāmenu gaita.
Lai saņemtu SPA meistara profesionālo kvalifikāciju apliecinošo Sertifikātu, pretendentam jānokārto eksāmens – teorētiskā un praktiskā daļa. Eksāmena saturs un norise tiek apstiprināti ar  Latvijas SPA&Wellness Federācijas atestācijas komisijas rīkojumu.
Teorētiskā daļa iekļauj 30 testa  jautājumus ar 4 atbilžu variantiem un 3 atklātos jautājumus.
Praktiskajā eksāmena daļā pretendents demonstrē savas prasmes klasiskajā masāžā un vienā no SPA tehnikām, saskaņā ar atestācijas komisijas iepriekš apstiprināto SPA tehniku sarakstu.

Ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena, sertificējamais iesniedz šādus dokumentus:
1) Atbilstošās profesionālās izglītības dokumentu kopijas;
2)  Aizpildītā anketa;
3) Izziņa no darbavietas skaistumkopšanas nozarē vai VID izziņa par „pašnodarbinātas personas” statusu;
4) Resertifikācijas grāmatiņu ar ierakstiem par apgūtajām profesionālās izaugsmes programmām, piedalīšanos konferencēs, forumos, prezentācijās, Baltijas SPA Čempionātā – kopā vismaz 150 akadēmiskās stundas pēdējo 5 gadu laikā;
5) 1 fotogrāfija (3x4);
6) Jāveic reģistrācijas maksa par eksāmenu.

Sertificējamā speciālista tiesības:

1. Pēc sekmīgi nokārtotā eksāmena 5 darba dienu laikā saņemt sertifikātu.
2. Pirms eksāmena saņemt metodiskos norādījumus ar eksāmena tēmu sarakstu, jautājumu paraugiem un praktiskās eksāmena daļas vērtēšanas kritērijiem.
3. Apmeklēt atestācijas komisijas pedagogu konsultāciju, lai sagatavotos eksāmena praktiskajai daļai, iepriekš nozīmētajā laikā.
4. Saņemt informāciju par eksāmena norises laiku un vietu, atestācijas komisijas sastāvu  ne vēlāk, ka mēnesi pirms eksāmena.
5. Trīs darba  dienu laikā pēc eksāmena saņemt informāciju par tā rezultātiem.
6. Iesniegt pretenzijas (apelāciju) par eksāmena vērtējumu ne vēlāk ka 10 dienas pēc tā rezultātu saņemšanas.

3. Sertificētā SPA meistara tiesības:


1. Oficiāli sniegt SPA pakalpojumus, veicot daudzveidīgās masāžas SPA tehnikas, strādāt SPA uzņēmumos, skaistumkopšanas salonos, fitnesa centros, kūrortos un viesnīcās (arī pašnodarbinātajām personām).
2. Vadīt vai strādāt kā speciālistam SPA salonos, skaistumkopšanas salonos un citos SPA nozares uzņēmumos, veikt privātpraksi savā masāžas kabinetā.
3. Piedalīties dažādās atveseļošanās programmās, veicināt  sabiedrības veselību, popularizēt SPA un Wellness kultūru un veselīgo dzīvesveidu.
4. Aktīvi piedalīties Starptautiskajās SPA Konferencēs, kas notiek kā Latvija, tā arī ārpus tās teritorijas.
5. Kļūt par „SPA Kluba” biedru un bezmaksas piedalīties visos „SPA Kluba”, Latvijas SPA&Wellness” un masāžas tehnoloģiju skolas SPA School organizētajos pasākumos. Ar „SPA Kluba”  biedru privilēģijām var iepazīties mājas lapā www.spaschool.lv.  Speciālists, kas ir atkārtoti apliecinājis savu profesionalitāti resetifikācijas procesā, saņem „SPA Kluba” karti bezmaksas un viņam ir tiesības izmantot visas „SPA Kluba” biedru privilēģijas.
SPA meistaru rektifikācija notiek ik pēc 5 gadiem, pirms iepriekšējā sertifikāta termiņa beigām.

Resertifikācija ir maksas pakalpojums.Banner
Banner
   
 

 

SPA & WELLNESS FEDERĀCIJA - Copyright © All Rights Reserved