Latvijas SPA&Wellness Federācija
RU  |  LV
Reģistrācija
Federācijas locekļi
Fiziskas personas
Juridiskas personas
    Kvalifikācijas celšanas programmas
Pasākumi
SPA Čempionāts 2014
SPA Konference 2013
  Rekomendēti pasākumi
  
 

Profesionālās izglītības un nodarbinātības
trīspusējās sadarbības apakšpadomes
2010.gada 9.jūnija sēdē protokols Nr.5


SPA MEISTARS. Profesijas standarts.


1. Vispārīgie jautājumi
1. Profesijas nosaukums – SPA meistars.
2. Profesijas kods – 3259  07.


2. Nodarbinātības apraksts

2.1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis  – trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

SPA meistars ir skaistumkopšanas nozares speciālists ar vidējo profesionālo izglītību, kas iesaistās  SPA meistara pakalpojumu sniegšanā, veicinot klienta labsajūtas uzlabošanu, noguruma novēršanu un atpūtu, kvalitatīvi izpildot  SPA procedūras un izvēloties  SPA procedūru veidus un grafiku.
SPA meistars var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona, var veikt individuālu komercdarbību, var strādāt  SPA uzņēmumos, viesmīlības un tūrisma uzņēmumos, sporta klubos, atpūtas centros, skaistumkopšanas uzņēmumos ar SPA zonu.

3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences:
1. Spēja uzņemties atbildību par sava darba procesu un rezultātiem.
2. Spēja plānot, organizēt un vadīt izpildāmos darbus.
3. Spēja izzināt klienta apmeklējuma mērķi.
4. Spēja formulēt  SPA meistara prakses vēlamos rezultātus un kontrindikācijas.
5. Spēja laipni sagaidīt un apkalpot klientu, radīt komunikācijai labvēlīgu atmosfēru un piesaistīt klientus.
6. Spēja veidot klienta izpratni par SPA pamatprincipiem.
7. Spēja sagatavot, uzturēt un nodrošināt drošu, komfortablu un estētisku vidi, kurā klienti saņem SPA meistara pakalpojumus.
8. Spēja ieteikt klientam optimālo apmeklējuma laiku un ilgumu, iepazīstināt ar uzvedības noteikumiem.
9. Spēja sagatavot klientu SPA procedūrai, secīgi veicot ievadprocedūras.
10. Spēja izpildīt amata pienākumus atbilstoši profesionālajai kompetencei.
11. Spēja lietot SPA kosmētiskos un eko produktus.
12. Spēja lietot nepieciešamos aksesuārus, iekārtas un SPA metodikas.
13. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas.
14. Spēja veikt darba rezultātu kontroli.
15. Spēja nodrošināt darba procesa sanitāri higiēnisko līmeni.
16. Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem.
17. Spēja ievērot konfidencialitāti.
18. Spēja risināt konfliktsituācijas.
19. Spēja sniegt pirmo palīdzību, ja tas ir nepieciešams.
20. Spēja veikt  SPA meistara profesijas popularizēšanu un sabiedrības informēšanu.
21. Spēja izprast SPA uzņēmuma nozīmi tūrisma un atpūtas nozarē.
22. Spēja veikt sava darba uzskaiti, sniegt nepieciešamos pārskatus par savu darbu, noformēt un atbildīgi sagatavot nepieciešamos grāmatvedības un finanšu dokumentus.
23. Spēja un vēlēšanās pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas.
24. Spēja ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus, saudzēt apkārtējo vidi.
25. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes:
1. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.
2. Prezentēt sevi atbilstoši profesijas standarta prasībām.
3. Nodrošināt augstu apkalpošanas līmeni.
4. Sagatavot un rūpīgi pēc klienta apkalpošanas sakārtot darba vietu.
5. Izvēlēties atbilstošu darba telpas aprīkojumu, aparatūru, materiālus un palīglīdzekļus.
6. Ievērot multisensorās iedarbības teoriju (pozitīva ietekme uz cilvēka piecām sajūtām).
7. Izvēlēties un lietot higiēniskos un dezinfekcijas līdzekļus, ievērot normatīvajos aktos noteiktās higiēnas prasības.
8. Ievērot personīgo un darba vides higiēnu.
9. Informēt klientu par higiēnas prasību un uzvedības noteikumu ievērošanu SPA uzņēmuma apmeklējuma laikā.
10. Ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības normas.
11. Apkalpot klientu, ievērojot viesmīlības pamatprincipus.
12. Izvēlēties klienta individuālo SPA procedūru, SPA kompozīciju, SPA kompleksu, SPA paketi un SPA programmu.
14. Izpildīt  SPA meistara pakalpojumus, izmantojot vizuālās ietekmes metodes, skaņu ietekmes metodes, smarţas ietekmes metodes, taktīlās ietekmes metodes un garšas ietekmes metodes.
15. Sekot klienta labsajūtai SPA procedūru izpildes laikā.
16. Veidot pozitīvu attieksmi pret  SPA uzturu, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
17. Sniegt pirmo palīdzību, ja tas ir nepieciešams.
18. Risināt problēmsituācijas.
19. Veikt darbu patstāvīgi un komandā.
20. Ievērot profesionālās ētikas normas.
21. Celt un pilnveidot savu profesionālās kvalifikācijas līmeni, piedalīties SPA un skaistumkopšanas nozares semināros un konferencēs, aktīvi sekot jaunumiem  SPA un skaistumkopšanas nozarē, lietot pieejamos profesionālās informācijas avotus.
22. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.
23. Pārvaldīt valsts valodu.
24. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.
25. Piedalīties  SPA uzņēmuma organizētajos  SPA pakalpojumu prezentācijas pasākumos.

5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas:
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
1.1. lietvedības pamati;
1.2. komercdarbības pamatprincipi.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
2.1. internacionālās SPA koncepcijas;
2.2. nacionālās SPA koncepcijas;
2.3. mūsdienu tendences SPA;
2.4. ķermeņa uzbūves un funkcionēšanas principi, atsevišķu orgānu un sistēmu funkcionēšanas regulācija un pašregulācija;
2.5. cilvēka psihiskās un fiziskās attīstības likumsakarības, īpatnības dažādos vecuma posmos;
2.6. masāţas un pašmasāţas veidu teorētiskie aspekti;
2.7. psiholoģijas pamati;
2.8. antistresa vadības pamati;
2.9. tirgzinības pamati;
2.10. SPA uzturmācības pamati;
2.11. profesionālā terminoloģija valsts un vismaz vienā svešvalodā.
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
3.1. SPA etiķete;
3.2. viesmīlības pamati;
3.3. kontrindikācijas un ierobeţojumi;
3.4. saskarsmes psiholoģija;
3.5. relaksācijas dabiskie faktori un tās iedarbība uz cilvēka organismu;
3.6. veselīga dzīvesveida pamati;
3.7.  SPA meistara pakalpojumu izpildīšana saskaņā ar multisensorās iedarbības teoriju;
3.8. ūdens relaksācija;
3.9. SPA pirts process;
3.10. ķermeņa un sejas estētiskās SPA masāţas praktiskie aspekti;
3.11. vizuālās ietekmes metodes (krāsu iedarbība, harmonisks  SPA interjers, SPA meistara vizuālais izskats un klienta tērps, SPA aksesuāri (dekori, sveces, trauki, strūklakas, kustīgie elementi, dekoratīvie ūdenskritumi));
3.12. skaņu ietekmes metodes (relaksējoša mūzika, nomierinošas dabas un ūdens skaņas, zemūdens skaņas, klusums, skaņu SPA instrumenti (skaņas šķīvji, zvaniņi));
3.13. smarţas ietekmes metodes (aromātu iedarbība, ekoproduktu, augu un kosmētisko produktu aromātu iedarbība, aromātiskās iekārtas (aroma lampas, parfimētas sveces, aroma kociņi, gaisa aroma atsvaidzinātāji, gaisa aroma mitrinātāji));
3.14. taktīlās ietekmes metodes (pieskaršanās (čakraterapija, litoterapija, relaksējošas masāţas, etniskie rituāli), ūdens (SPA kapsulas, akvameditācija, iespaidu, peldēšana atklātās ūdenstilpnēs un baseinos), pirts (sauna, hamams, ofuro, nacionālās pirtis), floatings, palīglīdzekļi (akmeņi, augi, siens, eļļas, vīna darīšanas produkti, piena produkti, medus u.c.));
3.15. garšas ietekmes metodes (tējas ceremonija,  SPA uzturs,  SPA  dzērieni);
3.16. naturopātijas metodes lietošana;
3.17. kosmētikas un ekoproduktu lietošana;
3.18. SPA vides dizains;
3.19. pirmā palīdzība;
3.20. sanitārija un higiēna;
3.21. profesionālā ētika;
3.22. valsts valoda;
3.23. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī;
3.24. darba tiesiskās attiecības;
3.25. vides aizsardzība;
3.26. darba aizsardzība.

Banner
Banner
   
 

 

SPA & WELLNESS FEDERĀCIJA - Copyright © All Rights Reserved